odwiedzin: 4464
dzisiaj: 11
on-line: 1
od: 2183 dni
ładowanie: 0.003 sek
AKTUALIZACJE

04.06.2016Aktualizacja wydarzeń zborowych
aktualniePrace nad stworzeniem nowej strony zboru


WYSZUKIWARKA GOOGLE

<== Instrukcja wyszukiwarki:

Wyszukiwarka obsługuje wieloznaczniki. czyli:
? - znak który zastępuje jedną dowolną literę
* - który zastępuję dowolny ciąg znaków.

przykład:
- Jeśli chcemy wypisać 'odmiany' słowa Jezus takie jak, Jezusowi, Jezusa, należy wpisać Jezus*
- zapis Boż* będzie równoznaczny z wyszukaniem słowa, Bożej, Bożą, Bożego itd.
- zapis rodzaj? będzie równy wyszukaniu słowa rodzaju, rodzaje ale już nie rodzajom, gdyź 'koncówka' zawiera dwie litery a nie jedną
- słowo *języ* będzie równoznaczne z języki, wielojęzyczny, językowi itd
- bibli* będzie równe z biblia, biblijny, biblii itd

Po wprowadzeniu słowa klikamy SZUKAJ

Można także wybrać dowolny temat z listy i wyświetlić go klikająć WYŚWIETL

Wyniki wyszukiwań pochodzą z działów: kazania, artykuły, rozważania, wykłady, pytania i odpowiedzi.



1. Wstęp - Istota religii

Istota religii: Z dzieł stworzenia można wnioskować o konieczności istnienia Stwórcy (Rz 1,19-21). Po upadku pierwszych ludzi sumienie mówi nam o stanie oddzielenia się od Boga i zachowaniu pełnym poczucia winy: "Wykazują oni (= poganie), że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające."(Rz 2,15). We własnym myśleniu i z własnej woli wszystkie ludy podjęły poszukiwania pierwotnego związku z Bogiem, rozwijając przy tym najróżniejsze religie. Słowo "religia" pochodzi od łacińskiego "religio" (= sumienność, bogobojność), które wyprowadzone jest z kolei od czasownika re-ligiare (związać się na powrót). We wszystkich religiach, nawiązanie tego stosunku z Bogiem próbuje się w dwojaki, charakterystyczny sposób: poprzez stosowanie rożnorodnych przepisów wymyślonych przez olśnionych ludzi (np. rytuały ofiarne) i poprzez uznawanie za ważne różnych przedmiotów (np. posągi Buddy, kołatki modlitewne, Kaaba w Mekce). Za religię uważamy również wszelkie ludzkie wysiłki dojścia do Boga. W Ewangelii jest właśnie odwrotnie: Bóg działa i sam zbliża się do człowieka. W konsekwencji nie określamy biblijnej drogi jako religii.


2. Istnieje tyle religii. Przecież nie wszystkie mogą być fałszywe. Nie jest zuchwałościa, jeżeli chrześcijaństwo twierdzi, że jest jedyna droga do wiecznego życia?
żadna religia, również chrześcijaństwo, nie prowadzi do zbawienia, jeżeli zrodziła się jako religia. Istnieje tylko jeden Bóg, mianowicie ten, który stworzył niebo i ziemię. Tylko Biblia opisuje tego Boga. Tylko też On może nam wiążąco powiedzieć, co służy naszemu zbawieniu. Gdyby jakakolwiek religia była w stanie uratować nas przed wieczną zgubą, Bóg by nam ją wskazał. Śmierć krzyżowa Jezusa nie byłaby wtedy konieczna. Że jednak ofiara na Golgocie została spełniona, była zatem konieczna dla naszego zbawienia. Krzyż Jezusa wskazuje nam zatem jednoznacznie, że nie istniała żadna łatwiejsza metoda, by uzyskać przebaczenie za grzech. W śmierci krzyżowej osądził Bóg nasz grzech, tak że nas już tylko ratuje osobiste zwrócenie się do Jezusa Chrystusa i ofiarowanie mu naszego życia. We wszystkich religiach musi się człowiek zdobyć na wysiłek, aby uzyskać zbawienie: według Ewangelii Bóg uczynił wszystko poprzez swego Syna, a człowiek otrzymuje zbawienie tylko poprzez swoją wiarę. Dlatego czytamy w Dziejach Apostolskich 4,12: "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni." Poza Jezusem nie ma innego pomostu do nieba! Wszystkie religie są tylko błyszczącymi omamami na pustyni zgubionej ludzkości. Cierpiącemu z pragnienia nie pomoże złudny obraz źródła z wodą. Podobnie idea tolerancji różnych wytworów fantazji prowadzi w końcu ludzi do śmierci (Prz 14,12). Człowiek potrzebuje świeżej wody. Biblia wskazuje jednoznacznie na jedyną realną oazę, na jedyną szansę przeżycia, na Jezusa Chrystusa: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie." (J 14,6). "Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus." (1 Kor 3,11). "Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia." (1 J 5,12).

3. Czyż nie modlimy się, chrześcijanie i muzułmanie, do jednego i tego samego Boga? (Pytanie wyznawcy Islamu)
"Czy wolno mi odpowiedzieć pytaniem: Jest Wasz Bóg, Allah, Ojcem Jezusa Chrystusa?" - "Nie, Allah nie ma Syna. To byłoby bluźnierstwem!" - "Zatem, Wasz Bóg i mój Bóg, to nie ten sam Bóg." W obliczu tak wielu religii nasuwa się też wielu innym to tolerancyjne pytanie, czy przypadkiem wszyscy nie czczą tego samego Boga. Już w czasach Starego Testamentu określa się Bóg jako jedyny: "Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga." (Iz 44,6); "Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy." (Iz 43,11). Ten żywy Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba;; On jest Ojcem Jezusa Chrystusa (Mk 14,36). Należy zwrócić uwagę na następujące różnice pomiędzy Allahem a Ojcem Jezusa Chrystusa:
1. Stosunek pomiędzy Bogiem i człowiekiem: W Islamie Bóg nie objawił się w ogóle. Przebywa w nieosiagalnej dali. Ciągłe nawoływanie "Allahu akbar" - Boże coraz to potężniejszy - manifestuje, że nie można wejść w żaden osobisty kontakt z Bogiem. Allah pozostaje zawsze po tamtej stronie, jak orientalny władca, panuje wysoko ponad swymi poddanymi.
2. Stosunek Ojciec - Syn: Dla wyznawcy Islamu takie pojęcia, jak "ludzie dziećmi Boga" czy "Bóg Ojcem nas - ludzi" ("Abba, Ojcze", Rz 8,15), są nie tylko niezrozumiałe, ale nawet bluźniercze, gdyż Allah jest wyraźnie oddzielony od tego świata.
3. Bóg jako człowiek: Centralnym zdarzeniem biblijnej historii zbawienia jest to, że Bóg stał się człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa. Bóg nie tylko znalazł się wśród nas, ale ponadto cierpiał za wszystkie grzechy, aż do śmierci na Krzyżu. W następstwie tego wynikłe zbawienie człowieka jest nie do przyjęcia w Islamie.
4. Boskie miłosierdzie i miłość: Jeżeli Bóg może być miłosierny wobec grzesznika, to ofiara za to jest niesłychanie wysoka: "Raczej mi przykrość zadałeś swoimi grzechami." (Iz 43,24). Bóg jest dla nas miłosierny, gdyż odkupił nas bardzo drogo (1 Kor 6,20; 1 P 1,19). Miłosierdzie Allaha nie kosztuje nic, jest dobrowolne.
5. Bóg jest naszą nadzieją: W Islamie, Bóg, który daje nam schronienie, bezpieczeństwo, pokój i zbawienie, jest nie do pomyślenia. "I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie... nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (Rz 8,38 i 39). W Islamie jest niemożliwe samoponiżenie się Boga, aż do ukrzyżowania, ani też Duch Święty, tchniony w nasze serca. Nie jest również do pomyślenia powrót Jezusa w majestacie władzy i chwały. Bóg Koranu i Bóg Biblii mogą tu i ówdzie wykazywać werbalne podobieństwa. Jednak przy bliższym poznaniu nie posiadają żadnych wspólnych cech. Dlatego też Bóg mahometan i Bóg chrześcijan, to nie jeden i ten sam Bóg.


4. Po czym mogę poznać, że Ewangelia pochodzi od Boga, a zatem nie jest religią?

Już kilka znaczących różnic pomiędzy religiami i Ewangelią może nam pomóc w tym pytaniu o prawdę:
1. We wszystkich religiach właśnie człowiek usiłuje osiągnąć Boga, ale żaden z poszukujących nie może nam potwierdzić: "Nawiązałem osobisty stosunek z Bogiem, posiadam spokój w sercu, moja wina została mi odpuszczona, jestem przeświadczony, że posiadam życie wieczne." W Ewangelii o Jezusie Chrystusie zwraca się do nas Bóg. Rzuca pomost nad przepaścią grzechu i daje nam zbawienie. Kto to przyjmie, ten może powiedzieć: "I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga." (Rz 8,38-39).
2. Prorocze zapowiedzi przyszłego zbawienia w Starym Testamencie (np. Ro 3,15; Lb 24,17; Iz 11,1-2; Iz 7,14) spełniły się słowo w słowo. W żadnej religii nie ma takich proroctw z zapowiedziami i wypełnieniem.
3. Bóg oznaczył wszystkie religie jako bałwochwalstwo i szarlatanerię (1 Kor 6,9-10; Ga 5,19-21; Ap 21,8), i wskazał na Jezusa, jako na jedyny ratunek "To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie." (Mt 17,5).
4. Bóg uwierzytelnił ofiarę Jezusa Chrystusa przez jego zmartwychwstanie (Rz 4,24-25). Jest to jedyny pusty do dzisiaj grób w historii świata: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał." (Łk 24,5-6). Wszyscy twórcy religii pomarli i pozostali wśród umarłych.
5. We wszystkich religiach człowiek próbuje, poprzez swoje działanie, uzyskać zbawienie. Ewangelia jest natomiast czynem Boga. Do dzieła zbawienia na Golgocie nie możemy już nic dodać: zostaliśmy drogo odkupieni (1 Kor 6,20).
6. W żadnej religii nie opuszcza Bóg nieba po to, aby odkupić ludzi. Bóg w Jezusie stał się człowiekiem: "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśrod nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy." (J 1,14).
Jezus Chrystus nie jest zatem alternatywą do religii. On jest jej odmową i odrzuceniem. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba – do domu Boga Ojca (J 14,6).





















Ostatnia aktualizacja strony: 04.06.2016.