Formularz Zgłoszeniowy do Seminarium Ewangelicznego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi, ul.Grunwaldzka 1

Październik 2021 – Czerwiec 2022

Przyjmuję do wiadomości, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wydaniu pozytywnej opinii od pastora/przełożonego Zboru, którego kandydat do Seminarium jest cżłonkiem. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium należy zgłosić ten fakt organizatorowi.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych w procesie przyjęcia zgłoszenia, oraz bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)
  • Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji związanych z uczestnictwem w Seminarium
  • Zobowiązuję się do brania udziału w sesjach wykładowych Seminarium (w przypadku opuszczenia sesji wykładowej, zgłoszę ten fakt organizatorom)
  • Własnoręczny podpis studenta (do złożenia najpóźniej podczas pierwszej sesji wykładowej)