MIŁOŚĆ WSZYSTKIEGO SIĘ SPODZIEWA

 

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że całkowicie straciłeś nadzieję?

………………………………………………………………………………………………….

Czy jest możliwe mimo po ludzku rzec ujmując beznadziejnej sytuacji trwać w nadziei?

………………………………………………………………………………………………………………

Otwórzmy I list do Koryntian 13:7

(miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.)

Co to znaczy, że miłość wszystkiego się spodziewa?

………………………………………………………………………………………………

 

Otóż w j.greckim ta prawda wyrażona jest w takim stwierdzeniu:

Miłość w stosunku do wszystkiego ma nadzieję!

 

Co tzn., aby mieć do wszystkiego nadzieję?

 

I.      Po pierwsze nasza nadzieja jest związana z przeszłością.

Kiedy ludzie przychodzą i wyznają grzechy Chrystusowi? …………………………………...

List do Rzymian 5:8 Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

I Tym.4:10

10 Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.

I List do Tesaloniczan 1:3 Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym,

II.              Po drugie nasza nadzieja jest związana z teraźniejszością.

W czym mamy położyć swoją nadzieję teraz jako chrześcijanie tu i teraz?

I List św. Piotra 1:13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.

Co tzn.?

List do Rzymian 8:26 Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

List do Rzymian 8:34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

………………………………………………………………………………………………………………

W liście do Hebrajczyków 6:11 czytamy:

Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca,

 

Czym jest wiara bez zażyłości?

Kiedy łamiemy największe przykazanie?

…………………………………………………………………………………………………

 

Czego uczy nas kontekst wezwania do gorliwości?

Czego mamy trzymać się aż do końca, niewzruszenie?

 

Hebr.10:23-27

23 Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;

24 I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,

25 Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

26 Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy; nie ma już dla nas ofiary za grzechy,

27 Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.

Przykład z życia Henocha.

Czym cieszył się Henoch? (1 Mż 5,24)………………………………………………………...

Z jakiego powodu Bóg zabrał Henocha do swojej chwały? Hebr.11:5 ……………………….

- Miłość wszystkiego się spodziewa, do wszystkiego ma nadzieję. Jeśli pokładamy nadzieję w Chrystusie to czego możemy się jeszcze spodziewać, jakich zmian?

 

a)    Możemy spodziewać się, że prawdziwa miłość będzie prowadziła nas do ofiarności.

I ponad nasze (nadzieję, spodziewanie się) oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą, II Kor.8:5

W jaki sposób tutaj miłość wyrażała się w oczekiwaniu?

b)    Możemy mieć nadzieję, że Pan Jezus będzie działał przez nasze modlitwy

 

Filemona 22 w.

22 A zarazem przygotuj mi gościnę; bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze.

I Tym.5:5: Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie;

c)     Możemy spodziewać się wspaniałej przyszłości w niebie

 

III.          Po trzecie nasza nadzieja jest związana z przyszłością.

1 A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Hebr.11:1

24 W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?

25 A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Rzymian 8:24-25

 

Jaką mamy nadzieję związaną z objawieniem się Jezusa Chrystusa?

 

O nadziei pisze też Jan: "Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, jak On jest czysty" (1 J 3:2,3).

 

POCHWYCENIE I PRZEMIANA NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA

W chwili, kiedy zjawi się Jezus, chrześcijanie zostaną przemienieni na Jego podobieństwo. Zmartwychwstanie chrześcijan i ich przemiana nastąpi w chwili ich pochwycenia do nieba. Pisze o tym Paweł w 1 Tes. 4:13-18 oraz 1 Kor 15:50-58.

"Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość" (1 Kor 13:13).