ÓSME PRZYKAZANIE

2 Moj. 20:15

„Nie kradnij.”

 

Ósme przykazanie reguluje prawo do wolności i prawo do posiadania. Hebrajskie znaczenie użytego w przykazaniu czasownika „ganab” oznacza: kraść, rabować, wprowadzać w bąd, uprowadzać.”

Absolutnym Panem i Właścicielem wszystkich ziemi i jej dóbr jest sam Stwórca (3 Mojż.25:23).

Człowiek jest tylko włodarzem (Tyt.1:7), szafarzem (Łuk.12:42, I Kor.4:1-2), zarządcą dóbr Bożych (Mat.21:33-43), robotnikiem w winnicy Pańskiej (Mat.20:1-16) i sługą (Łuk.12:35-48).

 

Na podstawie ks.Jozuego 24:13-14 napisz:

 

1. Co Bóg jako Władca Wszechświata darował Izraelitom?  (w.13)  ………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………

 

2.  Czego Bóg oczekiwał od swojego ludu? (w.14)  ……………………………………….....

 

…………………………………………………………………………………………………

 

PRAWO CZŁOWIEKA DO WOLNOŚCI

 

Na podstawie V Mojż.24:7 napisz:

 

3. Jak nazywana jest osoba, która pozbawiała inną osobę wolności?  ………………………..

 

4. Jakie konsekwencje miały spotykać kogoś, kto złamał VIII przykazanie, pozbawiając wolności innego człowieka?  ………………………………………………………………….

 

5. W jakich sytuacjach złamane zostało VIII przykazanie w podanych poniżej odnośnikach? Jeśli zostały podane konsekwencje jakie miały spotkać osoby, które to złamały przykazanie, to podaj je.

 

a) II Mojż.22:1-4 ………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Jaka historia N.Testamentu nawiązuje do złamania tegoż przykazania w powyższy sposób?

W jaki sposób winna osoba okazała skruchę i postanowiła naprawić wyrządzoną krzywdę?

 

- Łuk.19:8 ……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

b) II Mojż.22:7-12 …………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

c) II Mojż.22:7-9 ………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

d) V Mojż.16:19 ………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

W N.Testamencie znajdujemy przykłady łamania ósmego przykazania w podany w punkcie „d” sposób. W jaki sposób to przykazanie złamano?

 

- Ew.Mat.28:12-15 …………………………………………………………………………….

 

- Dz.Ap.24:24-27 ……………………………………………………………………………...

 

Jakie konsekwencje ponosił ap.Paweł nie wręczając łapówki królowi? ……………………...

 

…………………………………………………………………………………………………

 

e) Pzyp.Sal.28:19  ……………………………………………………………………………..

 

f) Ew.Jana 12:6 ……………………………………………………………………………….

 

g) IV Mojż. 4:15 i 20 w. por. II Sam.6:6-8 ……………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

6. W jaki sposób możemy zapobiegać łamaniu ósmego przykazania w naszych czasach?

 

- Łuk.12:33-34 …………………………………………………………………………….......

 

- I Kor.16:1-2 (czy wezwanie o „niegromadzeniu sobie skarbów” wyklucza oszczędność?)  

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Fil.4:10-13 …………………………………………………………………………………...

 

- Rzym.13:8-10 ………………………………………………………………………………..

 

- Efezjan 4:28 …………………………………………………………………………………

 

- Inne? …………………………………………………………………………………………