DRUGIE PRZYKAZANIE

 

2 Moj. 20:4-6

4. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

5. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

6. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

 

Zakaz sporządzania podobizny jakiegokolwiek bóstwa był powtarzany w S.Testamencie wielokrotnie. M.in. w: III Mojż.26:1, V Mojż.27:15, Iz.42:17-21

 

Obok jakich innych grzechów jest postawione oddawanie czci obrazom? (I Sam.15:23) ……………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Co powiedziane jest o obrazach, posągach, które rzekomo czynią cuda, uzdrawiają, przemawiają, którym oddawana jest cześć?

Psalm 115:2-8 …………………………………………………………………………………………

 

Izajasza 45:20-24

 

Kto jedynie ma moc (uzdrawiania, czynienia cudów, niesienia pomocy itp.)?

 

w.24 …………………… (a świadectwa uzdrowień i cudów przez obrazy, posągi Marii i świętych?)

 

Kto jedynie jest sprawiedliwy i może nas wybawić?

 

w.21 ………………………..  (a uważanie za sprawiedliwych osoby święte i ich podobizny?)

 

Do kogo jedynie mamy się zwrócić po zbawienie?

 

w.22   ………………………………………………..  (a zwracanie się do Marii i świętych?)

 

Przed kim jedynie winniśmy zginać swoje kolana? w.23 …………… ..(a klękanie przed obrazami?)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skłonności do posiadania i oddawania czci obrazom widzimy w Piśmie Św. jeszcze przed nadaniem zakonu. Czytamy o tym w:

- 1 Moj. 31:19:

„A gdy Laban poszedł strzyc owce swoje, Rachela ukradła bożki domowe, które należały do jej ojca.”

- 1 Moj. 35:2-4

2. Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśście się i zmieńcie szaty wasze!

3. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem.

4. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu.

 

Otwórz 2 Moj. 32:2-4

W jaki sposób naród Izraelski przestąpił tutaj II przykazanie?

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Obserwując słowa i zachowanie Izraelczyków odpowiedz – dlaczego postanowili oni uczynić sobie innego boga?

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

Otwórz 5 Moj. 7:2-6

Co i dlaczego  miał uczynić Izrael z posągami i ołtarzami innych bogów, kiedy Bóg darował mu zdobycie ziemi obiecanej?

 

…………………………………………………………………………………………………............

 

Jakie konsekwencje musiał ponieść Izrael z powodu przestąpienia II przykazania?

 

Sędziów 2:2-3………………………………………………………………………………………...

 

1 Król. 11:1-6 i 11 w.  ………………………………………………………………………………..

 

W okresie S.Testamentu Pan Bóg ostrzegał Izrael przed robieniem sobie bożków przemawiając również przez proroków:

 

- Eliasza – I Król.18:

- Izajasza – Iz.2:8, 48:11-12

- Jeremiasza – Jer. 7:18-20,   Jer.10:1-15

- Daniela 3 i 6 r.

 

W jaki sposób N.Testament odnosi się do posiadania i oddawania czci bałwanom

 

1 Kor. 8:4-6  …………………………………………………………………………………………

 

2 Kor. 6:15-16 ………………………………………………………………………………………...

 

Czy jednak N.Testament zabrania sporządzania sobie podobizn, obrazów, posągów przestawiających samego Boga?

 

Dz.Ap.17:26-31 ……………………………………………………………………………………….

 

Ludzie usprawiedliwiają czynienie sobie podobizn, obrazów przedstawiających Marię czy Chrystusa mówiąc, że Bóg przecież mieszka daleko w niebie, a my jako ludzie potrzebujemy obrazu, który będzie obok nas.

 

Czy takie myślenie jest właściwe? w.27-28 …………………………………………………………

 

Czy możemy sądzić, że Bóg jest podobny do jakiegoś obrazu, posągu stworzonego przez człowieka?

w.29 …………………………………………………………………………………………………

 

Jakie konsekwencje spotkają tych, którzy zlekceważą to Boże przykazanie?

 

w.30-31 ………………………………………………………………………………………………