BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

Czy Bóg pragnie mi błogosławić (szczęścić)?

Czy doświadczam Bożego błogosławieństwa?

Jakie warunki muszę spełniać, aby Bóg mi osobiście błogosławił?

 

Jeżeli pragniemy przeżywać Boże błogosławieństwo w życiu osobistym czy też w moim kościele, musimy sprawdzić w Bożym Słowie, jakie warunki muszą być spełnione, aby to błogosławieństwo było moim, naszym udziałem.

 

Pierwszy warunek Bożego błogosławieństwa

 

I. Oddanie swojego życia Bogu:

1. Rzym. 8:1

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.

 

 

 

Drugi warunek Bożego błogosławieństwa

 

II. Posłuszeństwo Słowu Bożemu:

 

a) 5 Moj. 11:26-28

26. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.

27. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;

28. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.

 

Zgodnie z treścią wersetu 27 -  uzupełnij poniższe zdanie:

 

Będę przeżywał Boże błogosławieństwo, jeśli  ……………………………………………………...

 

b) Joz. 1:5-9

 

5. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę.

6. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom.

7. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

8. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

9. Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Zgodnie z treścią powyższych wersetów uzupełnij zdania:

 

- (werset 7) Będzie mi się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdę, jeśli ………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

-(werset 8) Będzie mi się powodziło, jeśli  …………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

-(werset 9) Bóg będzie ze mną wszędzie, dlatego nie wolno mi …………………………………..

 

 

 

Trzeci warunek Bożego błogosławieństwa

 

I Piotra 3:8-10

8. A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni;

9. Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

10. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.

 

 

 

Czwarty warunek Bożego błogosławieństwa

 

Mat. 28:18-20

18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.