ŚWIĘTA MARIA - MATKA JEZUSA

 

W Dz.Ap.17,11 czytamy, że pierwsi chrześcijanie w Berei: „przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.”

Przez to studium jest okazja skonfrontowania nauki Pisma Świętego z powszechnym przekonaniem obecnych chrześcijan. Czy to przekonanie odnośnie osoby Marii jest zgodne czy też niezgodne z Pismem Świętym i wolą samej Marii?

/Podane wersety w nawiasach zawierają odpowiedź na pytania. Jeżeli masz Pismo Święte nie powinno być problemu z ich znalezieniem.\

„Wierni” kochają i czczą Marię na całym świecie. Lecz nie czynią tego, o co ona ich prosiła. Dlaczego?

Maria była przykładem dla wszystkich. Zawsze starała się być posłuszną Słowu Bożemu.

Kiedy Anioł Pański objawił się Marii, rzekł:

„Nie bój się, Mario! Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus...” (Ew.Łuk.1,30)

Maria wiedziała, że w tej sytuacji jej życie będzie zagrożone, ponieważ nie była mężatką. Mogła być oskarżoną o popełnienie cudzołóstwa i zgodnie z prawem Żydowskim, być ukamienowaną.

Jednak Maria chciała być posłuszną Bogu za wszelką cenę. Toteż odpowiedziała:

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.” (Ew.Łuk.1,38)

Wkrótce Maria urodziła dzieciątko i uczyniła coś zaskakującego ...

 

1. W Ew. Łukasza 2,21-24 czytamy, że Maria udała się do świątyni, jak inne matki żydowskie w określonym celu. W jakim? (porównaj III ks. Mojż. (Kapłańska)12,6-8)

 

...............................................................................................................................................

 

 

2. Dlaczego Maria również potrzebowała złożyć ofiarę za swój grzech?

 

(Rzym.3,23)..........................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

3. W tym samym dniu Bóg przez człowieka, który na imię miał Symeon, objawił Marii pewną prawdę (Ew.Łuk.2,34-35). To proroctwo Symeona dla Marii możemy zawrzeć w kilku punktach:

 

a)...........................................................................................................................................

 

b) ..........................................................................................................................................

 

c)  .........................................................................................................................................

 

4. W jaki sposób sprawdziło się proroctwo o tym, że duszę Marii przeniknie miecz? (spr. Ew.Jana 3,16)

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

Maria zawsze była posłuszną Słowu Bożemu.

5. Dziś „wierni” czynią podobizny Marii, składają jej cześć i pokłon. Czy czyniąc to, spełniają oni wolę Boga a przy tym posłusznej Jemu Marii?

(II Mojż.20,4-5, Ew.Mat.4,10)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

6. Maria była osobą posłuszną Bogu, jednak pozostaje Bożym stworzeniem. Co powiedziane jest w Rzym.1,25 o ludziach oddających chwałę stworzeniom?

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

7. Dziś „wierni” uważają Marię za bezgrzeszną.

A co o takim poglądzie sądzi Maria? Jakie słowa świadczą o tym, że Jezus miał zbawić również Marię z jej grzechów? (Ew.Łuk.1,46-47)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

8. Na jaką osobę wskazuje Pismo Święte, że jest bezgrzeszną? (I Piotr 2,22)

 

................................................................................................................................................

 

9. Dziś „wierni” uważają Marię za pośredniczkę ... i modlą się do niej.

Na ilu pośredników wskazuje nam Słowo Boże i kto jest tym pośrednikiem?

(I Tym.2,5)

 

...............................................................................................................................................

 

10. Apostoł Piotr i Paweł wskazali w Słowie Bożym na pewne imię przez które możemy otrzymać zbawienie. Jakie to imię? (Dz. Ap. 4,10-12 oraz Rzym.10,9-12)

 

.....................................................................................................................................