STOSUNEK CHRZEŚCIJAN DO PAPIEŻA I INSTYTUCJI PAPIESTWA

 

 1. 1.Patrząc na życie i nauczanie papieża spróbujmy wypunktować pozytywne strony jego nauczania oraz postawy wobec Boga, ludzi, życia: 

 

 1. a)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 1. b)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 1. c)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 1. d)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 1. e)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 1. f)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 1. g)………………………………………   h)  …………………………………………………….. 

 

i)   ………………………………………    j)   ……………………………………………………..

 

 1. 2.Jeżeli ktoś nie zgadza się z nauczaniem papieża, czy ma prawo go osądzić i potępić? 

1 Kor. 4:4-5

4. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan.

5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 3.Jeżeli ktoś nie zgadza się z nauczaniem papieża, czy powinien go mimo wszystko kochać?  

 

Mar. 12:33

33. I że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.

Mat. 5:44

44. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. 4.Czy podczas życia papieża właściwą rzeczą jest modlitwa o niego? 

1 Tym. 2:1-3

1. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,

2. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.

3. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 5.Jak Pismo Święte odnosi się do nauczania i wiary, że: 

 

 1. a)„należy się lub wolno modlić się do papieża jako pośrednika” 

Izaj. 45:21-22

21. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela.

22. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.

1 Tym. 2:5

5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. b)„można nazywać papieża Ojcem Świętym” 

Mat. 23:9-10

9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

10. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

 

 1. c)„można czynić podobizny papieża, kłaniać się przed nimi lub modlić” 

2 Moj. 20:4-5

4. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

5. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Mat. 4:10

10. Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.

 

 1. d)„trzeba lub można nazywać papieża skałą czy też Głową Kościoła” 

Efez. 1:22

22. I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,

1 Kor. 10:4

4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.

1 Kor. 3:11

11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

 

 1. e)„papież może być osobą sprawiedliwą i dobrą” 

 

Rzym. 3:10-24

10. Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

11. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;

12. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi,nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.

13. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami;

14. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości;

15. Nogi ich są skore do rozlewu krwi,

16. Spustoszenie i nędza na ich drogach,

17. A drogi pokoju nie poznali.

18. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.

19. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.

20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.

21. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy,

22. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,

23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

24. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

 

 

 

 1. 6.Jak Pismo Święte odnosi się do nauczania papieża, że: 

 

a) „że Duch Święty jest obecny w każdym człowieku.”

 

W Asyżu miało miejsce spotkanie międzyreligijne w roku 1986 zorganizowane przez Jana Pawła II.

 

Papież odnosił się w przemówieniu m.in. do trzeciego aspektu "tajemnicy jedności", tzn. do powszechnej aktywnej obecności Ducha u wszystkich osób, we wszystkich religiach, a zwłaszcza w każdej szczerej modlitwie, która budzi się w sercu każdego człowieka, chrześcijanina czy "innego". Papież stwierdzał między innymi: "Istotnie możemy uważać, że każda autentyczna modlitwa jest wzbudzana przez Ducha Świętego, który jest tajemniczo obecny w sercu każdego człowieka" (nr 11).

 

 

Co sądzić o takim nauczaniu wg Pisma Świętego?

Rzym. 3:10-12

10. Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

11. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;

12. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi,nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.

Rzym. 8:8-11

8. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.

9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu,jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.

11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

1 Jan. 3:9-10

9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.

10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.