ROLA OWOCU DUCHA ŚWIĘTEGO

(w życiu człowieka wierzącego)

 

  1. I.Dlaczego mamy wydawać owoc Ducha Świętego? 

 

  1. a)Ew.Jana 15:8 - Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. 

 

Ponieważ …………………………………………………………………………………

 

b) Ew.Jana 15:16 - Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

 

Ponieważ …………………………………………………………………………………

 

  1. b)Ew.Mat.12:33 - Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły: albowiem z owocu poznaje się drzewo. 

 

Ponieważ …………………………………………………………………………………

 

  1. II.Rola poszczególnych cech owocu Ducha Świętego (część II): 

 

Gal.5:22-23a

 

1. Miłość – rola miłości  (omówiono podczas poprzedniego rozważania)

 

2. Radość – rola radości

 

- jest to radość pochodząca od Boga. Jako chrześcijanie mamy radować się z tych rzeczy, z jakich radowałby się Duch Święty, gdyż chodzi o radość, jak czytamy w I Tes.1:6: „…z Ducha Świętego…”

 

- pragnieniem Chrystusa było, aby Jego uczniowie radowali się, jak czytamy w Jan. 15:11: „To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.”

 

- z czego mamy się radować?

 

a) Neh.8:10 - I rzekł do nich: Idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu; nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją.

 

………………………………………………………………………………………………

 

b) Łuk. 10:20: Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.

 

…………………………………………………………………………………………………

3. Pokój – rola pokoju

 

Użyte tutaj greckie słowo przetłumaczone jako „pokój” oznacza również: spokój, dobre samopoczucie.

- Skąd pochodzi ten pokój?

Jan. 14:27 - Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

 

……………………………………………………………………………………………….

 

- W którym momencie człowiek uzyskuje pokój z Bogiem?

Rzym.5:1 - Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Pojednanie z Bogiem („pokój z Bogiem”) winno rozwijać w nas „pokój Boży”.

 

- Do czego prowadzi posiadanie pokoju z Bogiem i pokoju Bożego?

 

Rzym. 15:13: A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Duch Święty poprzez „pokój Boży” daje nam możliwość zaufać, wyciszyć się, uspokoić, składając wszystkie troski na Niego. Wówczas jak czytamy w Psalmach możemy być pewni, że:

- „Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.” (Ps. 23:2)

- „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w nim pokładam nadzieję moją!” (Ps. 62:6)

 

4. Cierpliwość – rola cierpliwości

Greckie słowo wyrażające cierpliwość można też przetłumaczyć jako wielkoduszność lub wytrwałość.

A Słowo Boże mówi, że mamy być: „wielkoduszni wobec wszystkich.” 1 Tes. 5:14

 

- cierpliwość też jest możliwa tylko dzięki mocy samego Boga, jak czytamy w Kol. 1:11: Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością

 

- Czy cierpliwość jest sprawą wyboru, czy też naturalną cechą chrześcijanina?

Kol. 3:12: Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- przez jakie sytuacje nasza cierpliwość jest wzmacniana?

Jak. 1:2-3: Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość,

 

…………………………………………………………………………………………………

 

W jakich sytuacjach potrzebna jest nam cierpliwość, wytrwałość?

Hebr.10:36 - Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Jak.1:4 - Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Rzym. 12:12 - W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;

 

…………………………………………………………………………………………………

 

5. Uprzejmość – rola uprzejmości

 

Greckie słowo przetłumaczone jako cierpliwość oznacza również „łaskawość” lub „dobrotliwość.”

 

- Wobec kogo mamy być uprzejmi?

2 Tym. 2:24 - A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności,

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Uprzejmość Chrystusa wobec nas wyrażona została w tym, że On jako pierwszy wyciągnął do zgubionego człowieka swoją zbawienną dłoń, bo „kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za na umarł.” W ten sposób Chrystus może wzywać nas do okazywania sobie takiej samej uprzejmości wobec siebie nawzajem, jak czytamy w

Efez. 4:32 - Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

 

- Patrząc na powyższy werset odpowiedź - w jaki sposób praktyczny sposób wyrażamy naszą uprzejmość czy też łaskawość?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

6. Dobroć – rola dobroci

 

Ilu ludzi jest „dobrych” przed Bogiem?

Rzym.3:10-12 - Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Czy istnieje wobec tego ktoś, kto ma prawo nazywać siebie „dobrym”?

Mar. 10:18b - Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.

Psalm 100:5 - Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Nikt z ludzi nie jest sam z siebie dobry (Rzym.3:10-12). Dlatego też dobroć jest możliwa tylko poprzez dar Ducha Świętego do życia wierzącego.

 

- Kogo więc powinien odznaczać „dar dobroci Bożej” w życiu?

a) zgodnie z Kol. 3:12: Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,

 

…………………………………………………………………………………………………

 

b) zgodnie z Rzym. 15:14: „Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać.”

 

....................................................................................................................................................

 

7. Wierność – rola wierności

 

- Użyte w tekście słowo określające wierność oznacza również sumienność lub niezawodność.

Wierność to również cecha Chrystusa. My niestety często nie jesteśmy wierni Chrystusowi jako Panu, wierni decyzji, którą podjęliśmy dla Niego. W jaki sposób wówczas zachowuje się sam Bóg w stosunku do nas:

2 Tym. 2:13 „jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.”

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Czy to oznacza, że Bóg będzie tolerował całkowite odejście od Niego?

2 Tym.2:12 - Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze;

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Do czego prowadzi wierność w służbie Chrystusowi? W przypowieści o talentach czytamy: „Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.” Mat. 25:21

…………………………………………………………………………………………………

 

- Będziemy również sądzeni na podstawie wierności Bogu (I Kor.3:9-16)

 

8. Łagodność – rola łagodności (omówiono na nabożeństwie niedzielnym)

 

- łagodność jest jednym z wyróżników posiadania Bożej mądrości, jak czytamy w Jak. 3:17: Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.

 

- łagodność jest cechą samego Chrystusa, jak czytamy w 2 Kor. 10:1: „A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który, gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was;”

 

9. Wstrzemięźliwość – rola wstrzemięźliwości

 

Wstrzemięźliwość można też rozumieć jako opanowanie, powściągliwość czy też umiarkowanie.

Wstrzemięźliwość objawia się i odnosi się do wielu dziedzin w życiu człowieka wierzącego. Odpowiedz w jakich, zgodnie z:

 

- 1 Kor. 9:25-27 - A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał; Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony

 

…………………………………………………………………………………………………

 

1 Kor. 7:5: „Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej.”

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- wstrzemięźliwość w jedzeniu, w piciu alkoholu (Gal.5:21, Ef.5:18)

 

- Wstrzemięźliwość rozumiana przede wszystkim jako opanowanie powinna być cechą charakteryzującą pewną grupę ludzi, o których czytamy w Tyt. 1:7-8 „Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy”,

 

Przed jakimi osobami stawia się te konkretne wymagania wstrzemięźliwości?

 

………………………………………………………………………………………………....

 

- Mamy być wytrwali w opanowywaniu samego siebie, jak czytamy w 2 Ptr.1:5-6

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością