NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIE BIBLII

 

STAN CZŁOWIEKA PRZED BOGIEM

 

1. Jaka jest sytuacja człowieka przed Bogiem?

 

Rzym. 5:12

12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;

Rzym. 5:18a

18. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi,…

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

2. Kto z ludzi jest sprawiedliwy, dobry przed Bogiem?

 

Rzym. 3:10

Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

Rzym. 3:12b

kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

LUDZKIE POMYSŁY NA DROGĘ ZBAWIENIA

 

3. Czy możesz być zbawiony przez dobre uczynki?

 

 

Efez. 2:8-9

 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;

Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzym. 4:4-5

A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność;

Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,

Gal. 2:16b

…ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

4. Czy możesz być zbawiony przez modlitwę?

 

Izaj. 1:15

15. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.

Zach. 7:13

13. Stało się więc tak, jak On wołał, a oni nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, Ja ich nie wysłucham - mówi Pan Zastępów.

 

Łuk. 18:10-14

Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.

Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik.

Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku.

A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Mat. 6:5

A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

5. Czy możesz być zbawiony przez chodzenie do Kościoła?

 

Dz.Ap. 17:24

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych

Izaj. 1:12

Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce?

Jan. 2:15

I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał,

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

6. Czy możesz być zbawiony przez znajomość Biblii?

 

Mat. 4:5-7

Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni.

I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.

Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

Mat. 15:1-2

Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc:

Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.

Mat. 15:7-9

Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:

Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.

Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

6. Czy możesz być zbawiony przez wiarę w istnienie Boga lub w Jezusa jako Bożego Syna?

 

Jak. 2:19

19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

Mar. 5:7-8

7. I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.

8. Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

BOŻY PLAN TWOJEGO ZBAWIENIA

 

 

7. Co musisz uczynić, aby być zbawionym?

 

Rzym. 10:9-10

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

8. Jak mogę uwierzyć w sercu, aby być zbawionym?

 

a) Rzym. 10:17

Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

 

Czyli „wiara serca” powstaje przez …………………………………………………………

 

b) Przyp. 23:26

 Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg!

 

Czyli słuchając Słowa Chrystusowego człowiek słyszy jak Bóg wzywa go, aby dał Mu

 

…………………………………………………………………………………………………

 

TWOJA REAKCJA NA BOŻE WEZWANIE I DECYZJA

 

9. Co zmieniłaby w moim życiu decyzja „uwierzenia sercem” w zbawienie na krzyżu przez Chrystusa?

 

1 Jan. 1:7b

…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

 

a) …………………………………………………………………………………………………

 

2 Kor. 5:15

A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.

 

b) …………………………………………………………………………………………………

 

 

10. Jakie praktyczne kroki muszę uczynić, aby być zbawionym?

 

a) 1 Jan. 1:9-10

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Czyli Bóg obiecuje, że odpuści nam grzechy i oczyści nas jeśli ……………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

b) Obj. 3:20

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną

Efez. 3:17

17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych,

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Czyli Jezus wzywając do oddania Mu swojego serca pragnie, aby człowiek słysząc Jego głos zaprosił …………………………………………………………………………………

 

 

11. Jako ludzie pragniemy Bożego zmiłowania. Ale czy jesteś gotów podobnie jak Psalmista zdecydować się, aby Bóg od tej chwili kierował Twoimi krokami?

 

Ps. 119:58-59

Z całego serca błagam cię: Zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej!

Zastanawiam się nad drogami moimi I zwracam kroki moje ku świadectwom twoim.