CZY DUCH ŚWIĘTY JEST BOGIEM?

 

1. Kogo chcieli oszukać Ananiasz i Safira?

Dz.Ap. 5:1-4

1. A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość

2. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.

3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?

4. Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.

 

2. Przyglądając się poniższym tekstom odpowiedz na następujące pytania:

- Ilu duchów zamieszkuje w sercu wierzącego w chwili nowonarodzenia?

(Ef.4:4, I Kor.12:11)

- Kto jest tym Duchem?(Jana4:24)

- Kim jest ten, który zamieszkuje w sercu wierzącego? (Dz.Ap.15:7-9)

- Jak jest nazywany ten Duch?(Rzym.8:9-10) Kim jest Bóg? (Jana 4:24)

Rzym. 8:14-16

14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!

16. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

Efez. 4:4

4. Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;

1 Kor. 12:11

11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

Rzym. 8:9-10

9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu,jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.

Dz.Ap. 15:7-9

7. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.

8. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam,

9. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca.

Jan. 4:24

24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

 

3. Przez kogo jest natchnione Pismo Święte?

2 Tym. 3:16-17

16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

 

4. Kim jest ten Bóg, który natchnął Pismo Święte?

2 Piotr. 1:19-21

19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.

20. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.

21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

 

5. Kto świadczy o prawdzie słów ap.Pawła?

Rzym. 1:9

9. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam

6. Kim jest ten Bóg?

Rzym. 9:1

1. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,

 

7. Bluźnierstwo to znieważenie majestatu Boga.

Przeciw jakim osobom Boga bluźnierstwo może zostać nam odpuszczone?

Przeciw komu bluźnierstwo jest o wiele poważniejsze i nie zostanie jednak odpuszczone?

Dlaczego?

Mat. 12:31-32

31. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.

32. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.

 

8. Patrząc na poniższy tekst odpowiedzmy sobie na następujące pytania:

- Jeżeli człowiek uważa Jezusa jako Pana i wyraża to swoimi ustami, to kto przez niego działa? Ilu duchów wówczas działa w wierzącym? Jak jest nazywany ten Duch?

(w.3-4)

Kto rozdziela duchowe dary i umieszcza członki w ciele Chrystusa? (w.7-11 i 18 i 28)

Czy Duch rozdziela rady na życzenie wierzącego?

 

1 Kor. 12:3-4

3. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.

4. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.

1 Kor. 12:6-11

6. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.

8. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,

9. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.

10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.

11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

1 Kor. 12:18

18. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.

1 Kor. 12:28

28. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.

 

Czyją świątynią jest ciało człowieka wierzącego?

1 Kor. 6:19

19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

 

Kim jest ten Duch, którego nasze ciała są świątynią?

1 Kor. 3:16-17

16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?

17. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.

 

1.    Izaj. 6:8-10

8. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!

9. A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzecie uważanie, lecz nie poznawajcie!

10. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!

Izaj. 6:5

5. I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.

Rzym.3:23: Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

Izaj. 6:7: I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony.

1 Jan. 1:99. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Ew. Jana 12:37-41

37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego, (oczywiście chodzi o wiarę w Jezusa, który czynił cuda)

38. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana?

39. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz:

40. Zaślepił oczy ich I zatwardził serce ich, Aby nie widzieli oczami swymi I nie rozumieli sercem swym, I żeby się nie nawrócili, I żebym ich nie uzdrowił.

41. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim.

Łuk. 5:8: Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny.

WYPEŁNIENIE- KIM BYŁ TEN BÓG? Dz.Ap. 28:25-27

25. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo: Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza,

26. Mówiąc; Idź do ludu tego i mów: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.

27. Albowiem otępiało serce tego ludu, Uszy ich dotknęła głuchota, Oczy swe przymrużyli, Żeby oczami nie widzieli I uszami nie słyszeli, I sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, A ja żebym ich nie uleczył.

Izaj. 1:2,19,20,28 w.

2. Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie.

19. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,

20. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!

28. Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą.

2. Jer. 31:31-34:

31. Oto idą dni mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.

32. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan -

33. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

34. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

WYPEŁNIENIE – KIM BYŁ TEN BÓG? Hebr. 10:15-17

15. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:

16. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je,

17. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.

 

3.       2 Moj. 17:2-7,    Ps. 95:8-9,    WYPEŁNIENIE – KIM BYŁ TEN BÓG? Hebr. 3:7-11