C Z Y Ś C I E C

 

Nie ma żadnego miejsca w Biblii, które mówiłoby o „czyśćcu”.

Jedynym dowodem uzasadniającym tę naukę, na który powołuje się kościół katolicki jest tekst z 1 Kor. 3:13, gdzie Paweł mówi o dniu, w którym dzieła wierzących zostaną wypróbowane w ogniu.

Z 2 Kor. 5:10 widać jednak wyraźnie, że chodzi tu o „sąd Chrystusowy”, przed którym staną wszyscy wierzący. Dzieła wierzących zostaną tam wypróbowane, czy ostaną się wobec świętości Boga. Jest tu mowa o „zapłacie” za to, co w naszym życiu moglibyśmy uczynić dla Pana, ale w żadnym wypadku nie chodzi tu o odpokutowanie kar za grzechy. Biblia uczy wyraźnie, że dusze zmarłych wierzących znajdują się w „raju”. Paweł chciał umrzeć, aby być „z Chrystusem”(Fil.1:23). Łazarz  po swojej śmierci został zaniesiony na „łono Abrahama” (Łuk. 16;22). Te przekazy z Biblii mówią o miejscu, w którym zbawieni będą przebywać po śmierci.

Pan Jezus zapewnia ukrzyżowanego z nim złoczyńcę: „Dziś będziesz ze mną w raju” (Łuk. 23:43). Ten człowiek, który był mordercą, zgodnie z nauką rzymskokatolicką musiałby odbyć w czyśćcu długą karę za swoje grzechy. Fakt, że znalazł się z Chrystusem w raju, mówi wyraźnie, że Boże przebaczenie rozstrzyga również kwestię kary za grzechy.

 

 Poniżej znajdują się fragmenty biblijne, nawiązujące do tematu czyśćca. Zachęcamy by w spokoju rozważyć każde pytanie. Prosimy zastanowić się: czy moje osobiste zdanie na ten temat jest zgodne z Pismem Świętym?

 

1. Czy Chrystus umarł za grzechy zamiast nas?

spr. I List Piotra 2,21-24,  II Koryn.5,21,  

       Rzymian 5,8,  Izajasza 53,4-6,  53,12

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

2. Czy Chrystus poniósł wszelką karę i cierpienie za nasze grzechy?

I list Jana1,7b........................................................................................................................

 

3. Czy zadośćuczynienie za wszystkie grzechy (przeszłe, teraźniejsze i przyszłe) złożone Bogu za nas na Golgocie w osobie Jezusa Chrystusa było całkowite i wystarczające?

spr. Izajasza 53,10-12,  II Koryn.5,18-21,  Hebr.10,10-14,  

Kolosan 1,19-20,  Ew.Jana 1,29,  I Jana 1,7; 2,1-2;  3,5

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

4. Czy Bóg przyjmuje jakiekolwiek inne oczyszczenie, ofiarę lub pokutę za grzech oprócz przelanej na Golgocie krwi Chrystusa?

          spr. Hebr.9,11-14 + 22 + 26-27:  Rzymian 5,8-9

                Apokalipsa 1,5,  Efezjan 1,7;  Rzymian 3,24-25

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

5. Gdzie można znaleźć się po śmierci według nauki Pana Jezusa?

    Mat. 7,13-14  (ile jest możliwości?)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

6. Jaką pewność może mieć każdy prawdziwie wierzący w Chrystusa?

    1Jan 5,11-13

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

  1. 7. Czy apostoł Paweł mówiąc o życiu po śmierci wspomina coś o czyśćcu? 

    2 Kor. 5,6-8 ; Fil. 1,21-24

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

  1. 8. Czy jest jakikolwiek fragment w Biblii mówiący o czyśćcu (i jeśli tak to gdzie on się znajduje)? 

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................